Rozporządzenie  Parlamentu EuropejskiegoObowiązek informacyjny w stosunku do pracowników/przedstawicieli klientów/kontrahentów Administratora (w stosunku do osób fizycznych działających w imieniu i na rzecz klientów/kontrahentów Administratora.
Art. 13 RODO- w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (bezpośrednio od przedstawiciela/pracownika klienta/kontrahenta)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:


|Administratorem danych osobowych jest CLEVER SOLUTIONS Krzysztof Tyczewski z siedzibą w Zabrzu 41-818 przy ulicy Keplera 14/16, (dalej: „Administrator”).


|Dane kontaktowe Administratora: tel 784 952 525 , office@clever-solutions.pl


|Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe - jako dane osoby działającej w imieniu i na rzecz klienta/kontrahenta Administratora- przetwarzane będą w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


|Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, jak również przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora.


|Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, hostingowe, audytowe, podwykonawcom


|Innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym…, podmiotom z grupy, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.


|Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


|Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).


|Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.


|W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


|Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


|Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora.


Art. 14 RODO- w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż bezpośrednio od osoby, której one dotyczą

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:


|Administratorem danych osobowych jest CLEVER SOLUTIONS Krzysztof Tyczewski z siedzibą w Zabrzu 41-818 przy ulicy Keplera 14/16, (dalej: „Administrator”).


|Dane kontaktowe Administratora: tel. 784 952 525 , office@clever-solutions.pl


Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały ujawnione Administratorowi przez podmiot, w imieniu i na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę (przez klienta/kontrahenta Administratora).


Kategorie odnośnych danych osobowych: Administrator otrzymał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)


|Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe - jako dane osoby działającej w imieniu i na rzecz klienta/kontrahenta Administratora- przetwarzane będą w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


|Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, jak również przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora.


|Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, hostingowe, audytowe, podwykonawcom


|Innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym…, podmiotom z grupy, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.


|Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


|Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).


|Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.


|W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


|Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zostańmy w kontakcie

Clever Solutions

  • +(48) 668 998 880

  • office@clever-solutions.pl